CN
16:0-d31 SM N-palmitoyl-d31-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine, powder

16:0-d31 SM

16:0-d31 SM N-palmitoyl-d31-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine, powder
Empirical Formula (Hill Notation):
C39H48N2O6PD31
CAS号:
分子量:
734.22

产品对比指南

请使用如下性质配置您的对比表。(最多可选择3。)

Select Attribute
Select Attribute
Select Attribute
Sort By: Default
货号
产品描述
价格
16:0-d31 SM, N-palmitoyl-d31-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine, powder